✅ มอบอำนาจโอน โฉนด
https://www.dol.go.th/Documents/td21.pdf

✅ มอบอำนาจโอน อาคารชุด
https://www.dol.go.th/Documents/ac21.pdf

✅ มอบอำนาจโอนนส.3 นส3 ก.
https://www.dol.go.th/DocLib/มอบอำนาจโอนนส.3.pdf

✅ แบบฟอร์มหนังสือยินยอมคู่สมรส
https://www.dol.go.th/yala/Documents/Letter_of_consent.pdf